Download the Sustainable Trade Index Report 

Download sustainable trade index infographic VN 1

Infographic biểu đồ hóa xếp hạng và đánh giá của 19 quốc gia dựa trên 3 lĩnh vực phát triển thương mại bền vững và thu nhập bình quân đầu người!