The Hinrich Foundation Sustainable Index 2018 launch in Vietnam was covered by Đấu thầu. The article was published by Đấu thầu on November 23, 2018.

Đấu thầu: Chỉ số thương mại bền vững của Việt Nam tăng 2 điểm 1 Đấu thầu: Chỉ số thương mại bền vững của Việt Nam tăng 2 điểm 2 Đấu thầu: Chỉ số thương mại bền vững của Việt Nam tăng 2 điểm 3

View the full article: “Chỉ số thương mại bền vững của Việt Nam tăng 2 điểm” by Đấu thầu.

Source: Đấu thầu